Regulamin sklepu

z dnia

§1 Postanowienia ogólne

 1. 1. Właścicielem sklepu internetowego „sklep z narzędziami” dostępnego pod adresem www.sklepznarzedziami.com.pl jest:

  Grosley Sp. z o.o.
  ul. Rybnicka 77a
  44-285 Rzuchów


  Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
  X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000061266,
  posiadająca kapitał zakładowy 50 000 zł,
  NIP 651-15-89-623,
  Regon 277675393.

  Dane do kontaktu:
  tel. 32 / 414 92 32
  fax. 32 / 430 10 60 wew. 200
  e-mail: grosley@grosley.pl,
  sklepznarzedziami@grosley.pl

 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.sklepznarzedziami.com.pl jest sprzedaż wyposażenia warsztatów samochodowych.
 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego www.sklepznarzedziami.com.pl oraz określa sposób składania zamówień, tryb ich realizacji, prawo odstąpienia od umowy, procedurę reklamacyjną oraz pozostałe obowiązki informacyjne Sklepu względem Klienta zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827).
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem Sklepu, którego akceptacja jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Sklep internetowy www.sklepznarzedziami.com.pl jest płatnikiem podatku VAT, a ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Grosley Sp. z o.o. z siedzibą w Rzuchowie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

§2 Składanie zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.sklepznarzedziami.com.pl, jak również pocztą elektroniczną grosley@grosley.pl oraz telefonicznie pod numerem (32) 414 92 32 lub fax (32) 430 10 60 wew. 200
 2. Złożenie zamówienia pociąga za sobą konieczność zapłaty za towar i przesyłkę.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Polski, nie wysyła towaru za granicę.
 4. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 5. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego-stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego rejestrując się jako stały klient lub złożenia zamówienia jako kontrahent jednorazowy bez uprzedniej rejestracji i zakładania konta.
 7. Zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej www.sklepznarzedziami.com.pl lub poczty elektronicznej potwierdzane są zwrotną odpowiedzią o wpłynięciu zamówienia wysyłaną przez Sklep. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 8. W przypadku zamówień złożonych telefonicznie i faxem zamówienia potwierdzane są drogą mailową lub telefoniczną, w zależności od posiadanych danych. Za chwilę zawarcia umowy uważa się potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep.
 9. Umowa sprzedaży zawarta jest na czas oznaczony, który stanowi okres realizacji zamówienia.
 10. Zamówienia złożone z opcją płatności „za pobraniem” wymagają dodatkowego potwierdzenia drogą elektroniczną lub telefoniczną. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić (np. błędnie podany numer) nie zostaną zrealizowane.
 11. Na życzenie Kupującego zamówienie może być zrealizowane etapami. W takim przypadku dodatkowe koszty transportu będą doliczane do każdej wysyłki zgodnie z rozdziałem niniejszego regulaminu: „Warunki i czas dostawy”.
 12. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sklepznarzedziami.com.pl są fabrycznie nowe oraz wolne od wad (chyba, że w opisie produktu wyraźnie zaznaczono inaczej).
 13. Produkty zamieszczone w kategorii WYPRZEDAŻ są towarami objętymi przeceną z powodu posiadania niewielkich wad fizycznych, takich jak rysy, zadrapania i inne drobne uszkodzenia. Produkty z kategorii WYPRZEDAŻ mogą nie być pełnowartościowe, gdyż niektóre z nich umieszczone były na wystawie; mogą nosić ślady dotykania przez klientów, drobne zarysowania i zadrapania.
 14. Na prośbę Klienta Sklep wysyła zdjęcia towaru przeznaczonego do wyprzedaży.
 15. Prezentowane zdjęcia produktów nie stanowią podstawy do składania reklamacji, gdyż mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktu wynikającego z opisu, ze względu na technikę robienia zdjęć oraz ich charakter poglądowy.
 16. Na każdy sprzedany towar Sklep wystawia paragon lub fakturę VAT.

 

§3 Usługi elektroniczne świadczone przez Sklep

 1. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Rejestracja, Profil Klienta, Zamówienie jednorazowe, Formularz kontaktowy oraz Newsletter.
 2. Klienci mają możliwość zakupu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie w Profilu Klienta. Świadczenie usług w ramach Konta (Profilu klienta) ma charakter bezpłatny, dobrowolny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sklepem dotyczącą Konta (Profilu klienta), w każdym czasie poprzez wysłanie stosowanego oświadczenia do Sklepu drogą elektroniczną lub pisemną. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych logowania: adresu e-mail oraz hasła i powtórzenia hasła oraz danych kontrahenta: imię i nazwisko/nazwa, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, województwo jako dane obowiązkowe do rejestracji oraz kliknąć przycisk „Utwórz konto”. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sklepem.
 4. Zamówienie można złożyć także bez rejestracji w poprzez wypełnienie formularza zamówienia jednorazowego. Korzystanie z zamówienia jednorazowego rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie zamówienia jednorazowego następuje po kliknięciu na stronie Sklepu w koszyku pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i wyborze pola „Zamówienie jednorazowe z obowiązkiem zapłaty”oraz wypełnienia danych kontrahenta: e-mail, imię i nazwisko/nazwa, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, województwo,telefon jako danych obowiązkowe do realizacji zamówienia.
 5. Usługa Zamówienia jednorazowego świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 6. Usługa Formularza kontaktowego polega na kontakcie ze Sklepem poprzez wypełnienie danych: e-mail, temat, treść wiadomości i przepisanie kodu z obrazka i następnie wysłanie Formularza kontaktowego.
 7. Usługa Formularza kontaktowego świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania kontaktowego za jego pośrednictwem.
 8. Korzystanie z usługi Newsletter następuje po zaznaczeniu pola „Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera” przy rejestracji w celu utworzenia konta (profilu Klienta).
 9. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania doSklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sklepu.
 10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 11. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Klienta oraz osób trzecich.

 

§4 Sposoby i terminy płatności

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
  a) przelew lub przekaz pocztowy – wpłata na rachunek bankowy: Grosley Sp. z o.o., ul. Rybnicka 77a, 44-285 Rzuchów, mBank S. A. O/Rybnik nr rachunku: 57 1140 1179 0000 2298 6600 1001. Zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
  b) przy odbiorze – zapłata gotówką przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności przy odbiorze produktu. Ograniczenie sposobu płatności zostanie wskazane każdorazowo przy opisie produktu na początku składania zamówienia.

 

§5 Warunki i czas dostawy

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w ścieżce zakupowej w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy produktu: wysyła kurierem, wysyłka pocztą polską, wysyłka kurierem za pobraniem, wysyłka pocztą polską za pobraniem.
 4. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin
 5. Wysyłki towaru odbywają się w następujący sposób: przy wysyłce firmą kurierską: 1) gdy towar jest dostępny „od ręki” w przypadku płatności: - za pobraniem - przesyłka zostanie wysłana tego samego dnia jeśli zamówienie zostało złożone i potwierdzone do godz. 12:00; następnego dnia roboczego, jeśli towar został zamówiony albo potwierdzony po godz. 12:00. - przy wpłacie na konto - przesyłka zostanie wysłana w najbliższym dniu roboczym po wpłynięciu koniecznej kwoty na konto Sklepu. Jeśli wpływ pieniędzy nastąpi przed godz. 12:00, dniem wysyłki będzie najbliższy dzień roboczy w którym nastąpił wpływ kwoty na podane konto . W przeciwnym wypadku, przesyłka zostanie wysłana w następnym dniu roboczym. 2) gdy brak towaru tj. Sklep nie dysponuje towarem w chwili złożenia zamówienia Sklep poinformuje Klienta o przewidywanym terminie realizacji zamówienia telefonicznie.
 6. Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub przekazem pocztowym - od dnia uznania konta rozliczeniowego Sklepu. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Towar można odebrać także osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu tej formy odbioru. Odbiór towaru jest możliwy w siedzibie firmy Grosley Sp. z o.o. ul. Rybnicka 77a 44-285 Rzuchów. Towar należy odebrać w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru. Jeśli przesyłka, nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie, zostaje odsyłana do magazynu, a zamówienie anulowane.
 8. Przy zakupie powyżej 500 zł netto koszty wysyłki są po stronie Sklepu.
 9. Przy zakupach towarów wysyłanych na palecie koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie. Koszt wysyłki obowiązany jest ponieść Klient.

 

§6 Odstąpienie od umowy i zwrot produktu

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 13 i 14 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1) dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć pisemnie na adres S-A-M Sp. z o.o., ul. Rybnicka 77a, 44-285 Rzuchów lub drogą elektroniczną na adres: grosley@grosley.pl, sklepznarzedziami@grosley.pl
 4. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu oraz jest dostarczony Klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 6. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 7. W przypadku wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą.
 8. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep potwierdził zamówienie zamówienie przestaje wiązać.
 9. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, które nie obciążają Klienta.
 10. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 13. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy przez co należy rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
 14. Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 15. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§7 Reklamacja produktu

 1. Podstawą prawną reklamacji jest ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące rękojmi za wadę i gwarancji.
 2. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową sprzedaży. W szczególności sprzedany produkt jest niezgodny z umową sprzedaży, jeżeli: a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony , albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 5. Klient może zgłosić roszczenia wynikające z rękojmi (reklamację) w ciągu 1 roku od zauważenia wady.
 6. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres Grosley Sp. z o.o., ul. Rybnicka 77a, 44-285 Rzuchów lub drogą elektroniczną na adres: grosley@grosley.pl, sklepznarzedziami@grosley.pl
 8. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz
  (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
 9. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.
 10. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sklep do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sklepu, Klient zostanie poproszony przez Sklep o dostarczenie produktu na koszt Sklepu na adres S-A-M Sp. z o.o., ul. Rybnicka 77a, 44-285 Rzuchów. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sklepu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 11. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 12. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy, w szczególności dotyczy to towarów z kategorii Wyprzedaż w zakresie wyglądu zewnętrznego wskazanego w opisie produktu.

§8 Gwarancje

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Większość produktów posiada gwarancję na 12 lub 24 miesiące. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionym przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad wskazanych w dokumencie gwarancji. Patrz „Warunki Gwarancji”
 4. Dokonanie napraw samowolnych lub poza wskazanymi punktami serwisowymi powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
 5. Jeśli zakupiony wyrób jest przeznaczony wyłącznie dla majsterkowiczów oraz do użytku domowego gwarancja nie będzie uwzględniona jeśli zostanie on wykorzystany do prac profesjonalnych lub zarobkowych oraz ciągłej pracy wyrobu mogącej doprowadzić do jego przeciążenia.

§9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Klientowi nie będącemu konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy określone w §5 Regulaminu.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sklep ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sklep produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sklep od tej chwili nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu.
 5. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Do Klienta nie będącego konsumentem nie mają zastosowania postanowienia dotyczące rękojmi określone w §6 Regulaminu, a zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.sklepznarzedziami.com.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem, który jest konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Regulamin jest dostępny do pobrania w formie pliku pdf przez każdego zainteresowanego i znajduje się na stronie Regulaminu Sklepu w dolnej części strony.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.);ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.