Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI DOŻYWOTNIEJ NARZĘDZI MARKI SATA

A. WARUNKI UDZIELONEJ DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI:

 1. Sprzedawca, S-A-M Sp. z o.o., 44-285 Rzuchów, ul. Rybnicka 77a, zwany dalej Gwarantem, gwarantuje najwyższą jakość narzędzi ręcznych SATA. Świadczenie gwarancyjne obejmuje tylko i wyłącznie uszkodzenia powstałe w narzędziach na skutek wad materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem użycia ich zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w narzędziu.
 3. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego narzędzia do siedziby Gwaranta, o ile naprawa nie wymaga dodatkowej ekspertyzy producenta lub rzeczoznawcy lub narzędzie/część podlegająca wymianie nie musi być sprowadzona od Producenta, oraz o ile nie wystąpią okoliczności traktowane jako mające postać siły wyższej uniemożliwiające spełnienie świadczenia w oznaczonym czasie, np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe, okres postojów producenta, itp.
 4. W przypadku kompletu produktów np.: zestaw kluczy nasadowych, dożywotnia gwarancja obejmuje tylko uszkodzony produkt, a nie cały zestaw.
 5. Koszt dostarczenia reklamowanego narzędzia do siedziby Gwaranta ponosi Gwarant. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Gwarant ma prawo obciążyć Klienta kosztami dostawy i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy.
 6. W przypadku uznania gwarancji uszkodzonego produktu zostanie on naprawiony, wymieniony na nowy bądź jeżeli towar został wycofany z oferty lub nie znajduje się na stanie magazynowym Gwaranta narzędzie zostanie wymienione na inne o podobnej charakterystyce i wartości.
 7. Nabywca narzędzia dostarcza i odbiera reklamowany towar bezpośrednio u sprzedawcy, u którego został zakupiony.
 8. Dokument gwarancyjny (o ile występuje) jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dotyczące sprzedanego narzędzia i pieczęć sprzedawcy.
 9. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz.1176).

B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI:
Gwarant odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:

 • stwierdzenia użytkowania narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem czy instrukcją obsługi,
 • stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w narzędziu,
 • wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży narzędzia jak: niewypełniony dokument gwarancyjny, niewypełniona karta zgłoszenia reklamacyjnego, brak dowodu zakupu.

C. GWARANCJĄ DOŻYWOTNIEJ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY NARZĘDZI:

 • użytych niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi,
 • poddanych nieodpowiedniemu przechowywaniu bądź wadliwej konserwacji,
 • uszkodzonych mechanicznie, termicznie lub chemicznie na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych,
 • uszkodzonych na skutek wcześniej nie usuniętych uszkodzeń,
 • takich jak klucze dynamometryczne i podnośniki, które są objęte gwarancją 12 miesięcy zgodnie z dołączaną do nich kartą gwarancyjną.